Projektpresentation Agro Västmanland

Agro Västmanland – samverkan för ökad och långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion

Projektet är delvis finansierat med pengar ur den Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Logo Europeiska jordbruksfonden

Genomförande: Start mars 2022 till och med 31 december 2023

Projektpartners: Projektet drivs av Agro Öst i samarbete med Länsstyrelsen Västmanland, Region Västmanland, LRF Mälardalen, Hushållningssällskapet Västmanland, Smaka på Västmanland

Bakgrund

Västmanlands regionala livsmedelsstrategi formulerades 2018 och är starkt sammankopplad med Regionala Utvecklings Strategin i delmål 12 där målet är en robust och lönsam livsmedelskedja där produktionen i länet ökar
I Handlingsplanen som upprättas för länet identifieras behovet av en organisation som bland annat kan vara en neutral aktör, som kan knyta samman aktörer, men även initiera, medverka och driva projekt i livsmedelskedjan.

Kontakt tas med den ideella organisationen AgroÖst för att initiera en etablering av Agro Västmanland en ny nod inom AgroÖst familjen.

2022 beviljas den ideella organisationen Agro Öst projektmedel via Länsstyrelsen ur Europeiska Jordbruksfonden för att starta upp Agro noden Agro Västmanland. Intressenter och medfinansiärer är Region Västmanland, LRF Mälardalen, Hushållningssällskapet Västmanland samt Smaka på Västmanland.

Syfte

Syftet med projektet är att bygga upp samverkansplattformen Agro Västmanland som en ny nod i den ideella organisationen Agro Östs nätverk.

Metod

Agro Västmanland blir en neutral aktör vars syfte är att skapa framåtsyftande och främjande aktiviteter i huvudsak riktad mot de Gröna näringarna och då främst livsmedelsproduktionen. Verksamheten ska syfta till att skapa förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja där produktion, förädling och konsumtion av regionala livsmedel ökar.

Insatser grundar sig till stor del på Agro Östs modell som bygger på att öka konkurrenskraften och tillväxten hos företag i den Gröna näringen.

Detta sker genom fokusområdena:

  • Innovation och teknikutveckling
  • Kompetenshöjande insatser
  • Skapa förutsättningar för nya samarbeten inom och utanför näringen som kan utveckla den Gröna näringen

Agro Västmanland arbetssätt är bland annat att analysera behov i de Gröna näringarna, initiera, deltaga i samt driva egna utvecklingsprojekt
Exempel på andra aktiviteter är genomförande av seminarier och visa upp goda exempel. En viktig funktion är också att i olika forum agera kunskapsbrygga mellan Gröna näringen och myndigheter, kommuner och andra berörda intressenter.
Aktiviteterna görs i hela livsmedelskedjan med en viss tyngdpunkt mot det primära produktionsledet.

Under projekttiden 2022-2023 byggs organisationen Agro Västmanland upp med styrgrupp, projektledare 30% Utvecklingsstrateg 30%, presidium, hemsida, utvecklingsråd och samverkansgrupp.

Flertalet aktiviteter har genomförts så som seminarier för primärproducenter, företagsutvecklande projekt, kunskapsutbyte i nationella/regionala projekt och information till gröna näringarnas aktörer. Företagsutvecklingsprojektet Affärs- och TillväxtKraft i ÖMS har genomförts och avslutas under hösten 2023.

Under 2024 fortsätter och utökas verksamheten med fler samarbeten, ex energiprojekt (ÖMS),vatten, men också mindre, regionala projekt med direkt koppling till livsmedelskedjan.

Aktiviteter som genomförs i Agro Västmanlands regi annonseras och redovisas främst på Agro Västmanalnds plattform www.agrovastmanland.se samt sociala medier som Facebook och LinkedIn.

Medfinansiärer i projektet: Region Västmanland, LRF Mälardalen, Hushållningssällskapet Västmanland, Smaka på Västmanland.

För mer information om projektet kontakta Agro Västmanland via info@agrovastmanland.se